Artikel 73

Ordförande

Kapitel 7

Samarbete och enhetlighet

1. Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter.

2. Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång.