Eesistuja ülesanded

Artikkel 74

Eesistuja ülesanded

7. peatükk

Koostöö ja järjepidevus

1. Eesistujal on järgmised ülesanded:

a) kutsuda kokku andmekaitsenõukogu koosolekud ja valmistada ette päevakord;

b) teavitada artikli 65 kohaselt andmekaitsenõukogu poolt vastu võetud otsustest juhtivat järelevalveasutust ja asjaomaseid järelevalveasutusi;

c) tagada andmekaitsenõukogu ülesannete õigeaegne täitmine, eelkõige seoses artiklis 63 osutatud järjepidevuse mehhanismiga.

2. Andmekaitsenõukogu näeb oma töökorras ette ülesannete jaotuse eesistuja ja tema asetäitjate vahel.